Общи условия за покупко-продажба и доставка на естествени материали от Хоумнест Маркет

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА Хоумнест Маркет предоставя стоки и услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет страницата си / www.market.homenest.eu /.

Тези Общи Условия за Доставка се прилагат за всички търговски сделки  сключени от и между електронния портал  на Барбали ЕООД с адрес:София, ул. „Нишава“ 62 , вх.Б, ап.11 телефон : 0889 245 916 e-mail vmoskov@homenest.eu, наречен  „Хоумнест Маркет“ ), наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦА от една страна, а от друга страна – физическо и/или юридическо лице, наричано по-долу КЛИЕНТ, където ТЪРГОВЕЦА се задължава да продаде и достави, а клиентът да закупи, приеме и заплати поръчаната от него стока или услуга. С подаване на поръчката чрез електронната поща (e-mail) Клиента приема и потвърждава, че сделката се сключва при тези наши Общи условия и те имат правно обвързваща сила за него.

Възлагането на поръчка и приемането на нашето писмено потвърждение на поръчка се считат за съгласие от страна на клиента с настоящите Общи условия. Различни от тях условия, поискани от клиента, ни задължават само ако сме ги приели изрично под формата на отделен писмен договор.

Хоумнест Маркет е представител на продуктите, присъстващи на страницата на интернет магазина. Производителите са от страни на ЕС (Чехия, България, Румъния, Германия, Франция, Англия и др.) и Сърбия и притежават всички необходими сертификати за строителни продукти , безопасност на здравето и технически паспорти – резултат от лабораторни изпитания. При изискване от страна на КЛИЕНТА, Хоумнест Маркет е длъжен да предостави сертификатите, преведени на български език от легализиран продавач.

При допълнителна заявка от КЛИЕНТА и срещу допълнително заплащане, Хоумнест маркет може да изработи архитектурен детайл или технически проект за практическото използване на конкретния продукт. Това ще е предмет на отделен договор.

  1. Оферта и доставка

Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

Възложени от клиента писмени поръчки се считат за обвързващи Хоумнест Маркет, когато  е изпратено наше писмено потвърждение, което е меродавно за предмета, обема, срока  и цената на доставка и същите задължително са потвърдени от КЛИЕНТА. Възложени от клиента устни поръчки са обвързващи за него след писмено потвърждение от страна на  Хоумнест Маркет.

Допълнителни уговорки и изменения трябва да са писмено потвърдени от нас.

Хоумнест Маркет си запазва правото на ценови изменения, на конструктивни изменения, както и на други изменения на техническите данни и параметри, доколкото те служат на техническия прогрес.

Възможно е производителите на посочените в каталога стоки да нямат  в наличност  на склад поръчаните от Клиента стоки, в този случай срокът на производство и доставка може да варира между 2 и 6 работни седмици.

В запитването към Хоумнест маркет, Клиентът трябва да посочи изчерпателно вида на стоката по каталожен номер, количеството от продукта: литри, кв.м, куб.м. , кг., тонове или др. и място на доставка.При постъпване на запитване, Хоумнест Маркет е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за складови наличности и ако липсват такива за срока на производство и доставка.

Хоумнест Маркет си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Хоумнест Маркет уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани по банков път  в   български левове с ДДС, за което Търговецът е длъжен да издаде данъчна фактура. В предвидените съгласно тези общи условия случай, плащането може да се извърши и чрез наложен платеж.

В случаите на предоставена на Хоумнест Маркет и приложена към запитването и/или към поръчката документация (чертежи, спецификации,  модели и др.) остава собственост на клиента. Тя е задължителна основа за разработване на оферта от Хоумнест маркет. При възлагане на поръчка, ако клиентът желае евентуално допълнително изменение в сравнение с първоначалното запитване и офертата на Хоумнест маркет, то той трябва писмено да поиска това изменение, което ще е предмет на допълнително заплащане.

Приложената към офертите на Хоумнест маркет документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на Хоумнест маркет. Клиентът се задължава да не използва тази документация за други цели, да не я размножава и да не предоставя достъп до нея на трети лица.

Очевидни грешки, като печатни, аритметични, правописни и калкулативни грешки не са обвързващи за Хоумнест маркет и не са основание клиентът да предявява претенции за обезщетение. При подадени от КЛИЕНТА грешни размери за изчисляване на количествената сметка, Хоумнест Маркет не носи отговорност.

  1. Цени , плащане и транспорт

Цените са валидни в склад на ДОСТАВЧИКА – EXW склад София. Поръчката се стартира след получаване на 100% авансово плащане, освен ако не е договорено друго.

В цените на продуктите от  каталога не е включен ДДС и транспорт до адреса на потребителя.

Цените са в лева и са формирани при курс 1EUR=1,95583 лв., като при промяна на курса следва преизчисления на цените.

Разходите за експедицията и опаковката се поемат от клиента, ако няма друга договореност, за което последния се информира предварително  при потвърждение на заявката.

В запитването към Хоумнест Маркет, Клиентът трябва да посочи количеството от продукта: литри, кв.м, куб.м. , кг., тонове или др. за да се изчисли  обема на пратката. Хоумнест маркет работи активно с няколко  големи спедиторски фирми и може да предостави на Клиента цена за групажен или соло транспорт до място, посочено от Клиента.

Цената за транспорт и доставка е отделна и строго специфична за всяка поръчка.

При наличност на количества и/или мостри при изпращане на поръчката от склада на Хоумнест маркет в София плащането може да стане и чрез наложен платеж. Всички транспортни разходи са за сметка на КЛИЕНТА.В случай,че Търговеца е ангажиран с транспорта, той надлежно предварително информира Клиента за неговата цена, която не е включена в цената на поръчаната стока.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Хоумнест маркет. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,  Хоумнест маркет не носи отговорност. При наличие на голяма вероятност от счупване или повреждане на стоката, КЛИЕНТА има право да изиска застраховане на пратката, за което Хоумнест маркет е длъжен да му предостави допълнителна информация за оскъпяването. При посочени неверен и/или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Хоумнест маркет не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 30 работни дни от получаването й.

КЛИЕНТЪТ има право да изиска от Хоумнест Маркет следната информация, за което Хоумнест Маркет е длъжен в 7 дневен срок да му ги предостави без заплащане: технически характеристики на продуктите, референции, инструкции за употреба на продукта, препоръки за употреба/монтажи и поддръжка на продукта във времето, инструкции за съхранение и снимков материал.

 3.Срок

Срокът на доставка е посочен в потвърждението на поръчката и започва да тече от датата на получаване на 100% авансово плащане.

Спазването на срока на доставка предполага, че Клиента е уточнил предмета на продажбата.

Срокът на доставка се удължава при възникването на пречки, които се дължат на непреодолима сила и/или не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца..

Ако експедицията бъде забавена по желание на клиента, Хоумнест маркет има право след изтичането на разумен срок да се разпорежда с предмета на доставка.

Допустими са частични и предсрочни доставки от Хоумнест маркет.

Частични доставки по желание на Клиента са допустими, при заплащане на свързаните с тях допълнителни транспортни разходи.

  1. Прехвърляне на риска

При договори, при които Търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.  Купувачът е задължен при установяването на липси да съобщава незабавно в писмена форма след получаването на стоката

Когато Клиента е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките и  избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени му от Търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач.

По желание на Клиента и за негова сметка Хоумнест Маркет сключва застраховка срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и щети, причинени при транспорта, както и срещу други рискове, като цената предварително се съгласува и одобрява от Клиента.

  1. Рекламация, Гаранция и Право на отказ

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Клиента има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Клиента може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Привеждането на стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя и се осъществява съгласно правилата на чл.112-115 ЗЗП.

Клиентът предявява рекламацията пред Търговеца като изрично  посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Клиента, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115

При основателна рекламация ние поемаме разходите за подмяна на рекламираните изделия. Клиентът трябва да ни предостави необходимото време и възможност за извършване на замяната.

Клиентът има право на промяна на условията или намаление на цената само тогава, когато поправката, замяната или отстраняването на дефекта не са станали навреме след напомнянето или са се провалили окончателно след многократни опити, въпреки разумния срок.

Изключени са други претенции на Клиента, и по-специално претенции за обезщетение за нанесени щети, когато те не са свързани със самия предмет на доставка.

При основателна рекламация срокът за подмяна на рекламираните изделия е в рамките на 30 работни дни.

Хоумнест маркет по принцип не поема гаранция за щети по следните причини:

Неподходящо или некомпетентно използване, неспазване на инструкциите за експлоатация и монтаж, респ. складиране, погрешен монтаж от страна на Клиента или трети лица, своеволни опити за пускане в действие или за промени, естествено износване, погрешно или небрежно третиране, химическо влияние, електрическо влияние и др., както и при използване не по предназначение и несъблюдаване на нашите препоръки за експлоатация и монтаж.

Нашите данни по предмета на доставка и предназначението му, напр. по отношение на тегло, твърдост, експлоатационни стойности, температури и др. представляват само описания респ. параметри, а не гарантирани свойства. Те са необвързващи стойности и се считат за гарантирани дотолкова, доколкото отговарят на мострите на производителите, изпитани от тях и сертификатите  за специалното им предназначение. Незначителни отклонения не дават основание за гаранционни претенции.

Потребителят има право на отказ от договора, при спазване на срока по чл.50 от ЗЗП и процедурата на чл.52 и сл. от ЗЗП, в случай, че не се налице предпоставките на чл.57 ЗЗП.

  1. Невъзможност, забава, отговорност

Ако е налице забава на доставката от наша страна и Клиентът ни предостави един допълнителен разумен срок с изричното изявление, че след изтичането на този срок ще се откаже от доставката, то той има право на отказ, ако този допълнителен срок не бъде спазен. Ако този допълнителен срок бъде спазен от наша страна, но по вина на Клиента се забави приемането на доставката, то той е длъжен да няма претенции.

Изключени са всякакви други претенции на Клиента и по-специално за претърпени загуби вследствие на пропуснати ползи, а също и на такива щети, които не са свързани с предмета на доставка.

В случай на непреодолима сила, доколкото тя променя икономическото значение или съдържание на обема на доставката или оказва въздействие върху нашата работа и в случай, че се установи допълнително невъзможност за изпълнението, то договорът съответно се променя. Ако това е икономически неизгодно, то Хоумнест маркет има право да се откаже от договора изцяло или частично.

  1. Конфиденциалност

Клиентът е задължен да се отнася строго поверително към всякакви информации, ноу-хау и други търговски тайни във връзка с изпълнението на съответната поръчка и да не дава или предоставя достъп на трети лица до информации, документи, чертежи, скици или други материали без изричното съгласие на Хоумнест Маркет. Хоумнест маркет ще се отнася към документи на клиента също така поверително.