Оферта и доставка

Продуктите, които се намират на интернет страницата на / www.market.homenest.eu / не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

Възложени от клиента писмени поръчки се считат за обвързващи Хоумнест Маркет, когато  е изпратено наше писмено потвърждение, което е меродавно за предмета, обема, срока  и цената на доставка и същите задължително са потвърдени от КЛИЕНТА..  Възложени от клиента устни поръчки са обвързващи за него след писмено потвърждение от страна на  Хоумнест Маркет.

Допълнителни уговорки и изменения трябва да са писмено потвърдени от нас.

Хоумнест Маркет си запазва правото на конструктивни изменения, както и на други изменения на техническите данни и параметри, доколкото те служат на техническия прогрес.

Възможно е производителите на посочените в каталога стоки да нямат  в наличност  на склад поръчаните от Клиента стоки, в този случай срокът на производство и доставка може да варира между 2 и 5 работни седмици.

В запитването към Хоумнест маркет, Клиентът трябва да посочи изчерпателно вида на стоката по каталожен номер, количеството от продукта: литри, кв.м, куб.м. , кг., тонове или др. и място на доставка.При постъпване на запитване, Хоумнест Маркет е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за складови наличности и ако липсват такива за срока на производство и доставка.

Хоумнест Маркет си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Хоумнест Маркет уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани по банков път  в   български левове с ДДС, за което Търговецът е длъжен да издаде данъчна фактура. В предвидените съгласно тези общи условия случай, плащането може да се извърши и чрез наложен платеж. 

В случаите на предоставена на Хоумнест Маркет и приложена към запитването и/или към поръчката документация (чертежи, спецификации,  модели и др.) остава собственост на клиента. Тя е задължителна основа за разработване на оферта от Хоумнест маркет. При възлагане на поръчка, ако клиентът желае евентуално допълнително изменение в сравнение с първоначалното запитване и офертата на Хоумнест маркет, то той трябва писмено да поиска това изменение, което ще е предмет на допълнително заплащане.

Приложената към офертите на Хоумнест маркет документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на Хоумнест маркет. Клиентът се задължава да не използва тази документация за други цели, да не я размножава и да не предоставя достъп до нея на трети лица.

Очевидни грешки, като печатни, аритметични, правописни и калкулативни грешки не са обвързващи за Хоумнест маркет и не са основание клиентът да предявява претенции за обезщетение. При подадени от КЛИЕНТА грешни размери за изчисляване на количествената сметка, Хоумнест Маркет не носи отговорност.

Цени , плащане и транспорт

Цените са валидни от склада на всеки от производителите – EXW склад на производител. Поръчката се стартира след получаване на 100% авансово плащане, освен ако не е договорено друго.

В цените на продуктите от  каталога не е включен данък добавена стойност и транспорт до адреса на потребителя.

Цените са в лева и са формирани при курс 1EUR=1,95583 лв., като при промяна на курса следва преизчисления на цените.

Разходите за експедицията и опаковката се поемат от клиента, ако няма друга договореност, за което последния се информира предварително  при потвърждение на заявката.

В запитването към Хоумнест Маркет, Клиентът трябва да посочи количеството от продукта: литри, кв.м, куб.м. , кг., тонове или др. за да се изчисли  обема на пратката. Хоумнест маркет работи активно с няколко  големи спедиторски фирми и може да предостави на Клиента цена за групажен транспорт до склад на спедиторските фирми в София или до място, посочено от Клиента.

Цената за транспорт и доставка е отделна и строго специфична за всяка поръчка.

При наличност на количества и/или мостри при изпращане на поръчката от склада на Хоумнест маркет в София плащането може да стане и чрез наложен платеж. Всички транспортни разходи са за сметка на КЛИЕНТА.В случай,че Търговеца е ангажиран с транспорта, той надлежно предварително информира Клиента за неговата цена, която не е включена в цената на поръчаната стока.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Хоумнест маркет. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,  Хоумнест маркет не носи отговорност. При наличие на голяма вероятност от счупване или повреждане на стоката, КЛИЕНТА има право да изиска застраховане на пратката, за което Хоумнест маркет е длъжен да му предостави допълнителна информация за оскъпяването. При посочени неверен и/или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Хоумнест маркет не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 30 работни дни от получаването й.

КЛИЕНТЪТ има право да изиска от Хоумнест Маркет следната информация, за което Хоумнест Маркет е длъжен в 7 дневен срок да му ги предостави без заплащане: технически характеристики на продуктите, референции, инструкции за употреба на продукта, препоръки за употреба/монтажи и поддръжка на продукта във времето, инструкции за съхранение и снимков материал.

Срок

 Срокът на доставка е посочен в потвърждението на поръчката и започва да тече от датата на получаване на 100% авансово плащане.

Спазването на срока на доставка предполага, че Клиента е уточнил предмета на продажбата.

Срокът на доставка се удължава при възникването на пречки, които се дължат на непреодолима сила и/или не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца..

Ако експедицията бъде забавена по желание на клиента, Хоумнест маркет има право след изтичането на разумен срок да се разпорежда с предмета на доставка.

Допустими са частични и предсрочни доставки от Хоумнест маркет.

Частични доставки по желание на Клиента са допустими, при заплащане на свързаните с тях допълнителни транспортни разходи.